Laboratorium TESMO Sp. z o.o. wykonuje akredytowane pomiary stężeń i emisji substancji wprowadzanych do powietrza, w tym wg wymagań konkluzji BAT.

Wykonujemy pomiary emisji substancji powstających podczas procesów energetycznego spalania paliw, różnych procesów przemysłowych a także termicznego przetwarzania odpadów.

Obok typowych mierzonych zanieczyszczeń takich jak pył, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, chlorowodór, fluorowodór, amoniak, LZO wykonywanych metodami referencyjnymi, realizujemy także wysokospecjalistyczne pomiary dibenzopolichlorowanych dioksyn i furanów, kalibracje systemów pomiarowych wg procedur AST i QAL2, itp.

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych

Podejmujemy się również realizacji zleceń nietypowych.

Wykonujemy pomiary:

  • pyłu,
  • gazowych produktów spalania (SO2, NOx, CO, CO2, O2),
  • sumy lotnych związków organicznych LZO (TVOC),
  • substancji organicznych,
  • substancji nieorganicznych, w tym amoniaku, siarkowodoru, chlorowodoru i fluorowodoru,
  • metali i ich związków, w tym rtęci,
  • dioksyn i furanów PCCD/F, dioksynopodobnych PCB,
  • kalibracyjne i roczne badania kontrolne dla automatycznych systemów pomiarowych (AMS) wg procedur QAL2 i AST,
  • hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń.

Pełna lista wykonywanych badań przez Laboratorium TESMO sp. z o.o. znajduje się w zakładce AKREDYTACJA, „Zakres akredytacji”.